„NOWY SĄCZ W OBIEKTYWIE” – konkurs fotograficzny.

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu zapraszam do udziału w XII edycji konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie” w dwóch kategoriach: wydarzenia oraz obraz miasta.

Zdjęcia muszą być wykonane w obecnym 2020 roku i być zgodne z regulaminem. Przesłane prace będą stanowiły wystawę „Tak było. Nowy Sącz 2020”, która jak co roku w styczniu otworzy sezon wystawienniczy w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Cel konkursu „Nowy Sącz w obiektywie”

Celem konkursu jest promowanie Nowego Sącza, jego mieszkańców, podejmowanych inicjatyw i zachodzących w mieście zmian. Organizatorzy  oczekują  na  prace  ukazujące  miasto  w  ciekawy    i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów  w  twórczości  fotograficznej, rozwijanie  inwencji  twórczej  i kreatywności, zachęcenie  uczestników  do  dostrzegania  piękna  w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

XII KONKURS FOTOGRAFICZNY „NOWY SĄCZ W OBIEKTYWIE”

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Nowego Sącza
Organizator: Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego

Regulamin konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie”

1.Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

2. Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorzy oczekują na zdjęcia przedstawiające Nowy Sącz w 2020 roku.
Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
Kategoria I: WYDARZENIA /zdjęcia dokumentujące to, co dzieje się w naszym mieście, przedstawiające zarówno życie codzienne, jak i okolicznościowe oraz niezwykłe wydarzenia, które mają miejsce w Nowym Sączu/
Kategoria II: OBRAZ MIASTA/zdjęcia ukazujące miejsca, architekturę, przyrodę, krajobraz Nowego Sącza/.
Wszelkie uchwycone kadry muszą zamykać się w przestrzeni miasta. Prace, które w tle zawierać będą pejzaże spoza granic Nowego Sącza, zostaną odrzucone.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery różne zdjęcia w każdej kategorii. /w formacie nie mniejszym niż: 297 mm x 210 mm i maksymalnym: 300 mm x 400 mm/. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Na odwrocie prace powinny być opisane następująco:

  • godło autora (pseudonim),
  • kategoria (Wydarzenia/ Obraz miasta)
  • tytuł
  • zapis potwierdzający, iż zdjęcie zostało wykonane na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku.

4. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi (podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac):
imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres do korespondencji, adres e – mail, numer telefonu kontaktowego.

5. Prace         na         konkurs         należy         przesłać         w         terminie od 2 listopada 2020 do 5 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu do biblioteki) na adres:
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Informacja ta będzie również umieszczona na stronie biblioteki – www.sbp.nowysacz.pl.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

6. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię, konkurs, Nowy Sącz, przedsięwzięcia Urzędu Miasta i organizatora – Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Organizatorzy mogą poprosić osoby nagrodzone lub wyróżnione o dostarczenie ich prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.

7. Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej z wymienionych   w punkcie 2 kategorii:

WYDARZENIA:                                                    OBRAZ MIASTA:

  1. miejsce – 700 zł                                               I miejsce – 700 zł
  2. miejsce – 400 zł                                              II miejsce – 400 zł
  3. miejsce – 300 zł                                            III miejsce – 300 zł

Jedno wyróżnienie – 200 zł                        Jedno       wyróżnienie       –       200       zł  Zwycięskie prace zostaną włączone w wystawę „Tak było – Nowy Sącz 2020”, będącą kolejną edycją cyklu ukazującego miniony rok w obiektywie sądeckich fotoreporterów. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych – pozaregulaminowych nagród. Organizator nie odsyła prac nienagrodzonych. Można je odebrać osobiście w siedzibie Biblioteki w ciągu 2 miesięcy od zakończenia wystawy. Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Promocji Sądeckiej Biblioteki Publicznej – tel. 18 443 83 02, 443 87 52 wew. 29; e-mail: promocja@sbp.nowysacz.pl; www.sbp.nowysacz.pl – link konkursy.

źródło: Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *