Stan spółki NOVA – Nowy Sącz w śmieciach ?

Spółka NOVA Sp. z o.o. generuje straty związku powierzeniem zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza. Straty brutto w 2019 wyniosły już ponad 2 mln złotych. Od 1 sierpnia br spółka NOVA nie będzie wykonywała powierzonych zadań, jeśli nie otrzyma z budżetu miasta comiesięcznej zwiększonej rekompensaty na odbiór, zagospodarowanie i składowanie odpadów z obszaru Nowego Sącza.

Aktualna sytuacja finansowa NOVA Sp. z o.o. ( 23.07.2019r.) a powierzenie zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza.

Straty 2017 -2019

Poczynając od 2017 roku strata Spółki wzrastała:
– strata brutto za 2017 r. 65 000 zł
– strata brutto za 2018 r. 1 530000 zł
– strata brutto za I pół. 2019 r. 2 420 000 zł

Powierzenie – rosnące straty !!!

Urząd Miasta Nowego Sącza w okresie od 01.01.2018r. do nadal za każdy miesiąc realizacji zadania uiszcza NOVA Sp. z o.o. kwotę 502 500 zł netto, tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem przez  Spółkę usługi na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017r. Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018r. Ponadto na podstawie zapisów paragrafu 4pkt 6w/w Zarządzenia Miasto zobowiązało się pokryć uzasadnione koszty powyżej otrzymywanej kwoty rekompensaty.

Rosnąca strata = likwidacja = UPADŁOŚĆ !!!

– przyjęcie do realizacji zadania publicznego opisanego powyżej spowodowało rosnącą stratę Spółki
– obecne miesięczne koszty z miesiąca maja 2019r. tytułu powierzenia zagospodarowania odpadów z obszaru miasta Nowego Sącza wynoszą 1 072 111 zł
– strata Spółki przy wykonywaniu tego powierzenia za miesiąc maj wynosi więc 569 611 zł

Powierzenie

W I półroczu 2019 r. Spółka przyjęła do przetworzenia z terenu Nowego Sącza następujące ilości odpadów:
– zmieszane odpady komunalne  o kodzie 20 03 01 w ilości 10207 Mg (ton)
selektywna zbiórka (szkło, tworzywa, papier) w ilości 1476 Mg (ton)
– odpady wielkogabarytowe w ilości 788 Mg (ton)
– odpady zielone w ilości 2163 Mg (ton)
ŁĄCZNIE: 14 634 Mg (ton)

W tym okresie Spółka otrzymała na to zadanie 6 x 502 500 = 3 015 000 zł,
w przeliczeniu na jedną tonę 206zł/t, w zależności od miesiąca koszty przetworzenia jednej tony oscylują w przedziale 350 -375zł/t,Oznacza to, że Spółka dokłada ok. 150zł do każdej zebranej tony z terenu Miasta Nowego Sącza.

Wzrost kosztów

W ostatnich latach nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekazywanych na zewnątrz tj. wytwarzanych odpadów palnych od 19 12 10 oraz odpadów nadsita kod 19 12 12, co przedstawiało się następująco:
2015 r. –199zł netto za tonę
2016 r. –177 zł netto za tonę
2017 r. –220zł netto za tonę
2018 r. –279zł netto za tonę
2019 I półrocze – 475zł netto za tonę
2019 II półrocze – 512 – 545zł netto za tonę

Prezentujemy ceny, które firmy odbiorcze przedstawiały na przetargach. Należy podkreślić, że ceny te nie są w żadnej mierze zależne od NOVA Sp.zo.o., tylko są odzwierciedleniem sytuacji na rynku odpadów.

Odpady zielone

Drastyczny wzrost odbieranych ilości odpadów zielonych od mieszkańców Miasta Nowego Sącza!!!
2015 – 2017 około 500 ton rocznie
2018 około 3 000 ton
2019 około 4 500 to ilość szacunkowa

Powierzenie  – odpowiedzialność Zarządu

Zarząd NOVA Sp. z o.o. ostatecznie oczekuje odpowiedzi do dnia 24 lipca 2019r., przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy podwyższenia rekompensaty od 1 stycznia 2019r. Spółka zmuszona będzie zaprzestać realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych  z dniem 1 sierpnia 2019r.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *