Wybory 2019 – Kto może głosować korespondencyjnie?

W czasie zbliżających się wyborów parlamentarnych korespondencyjnie głosować mogą wyborcy niepełnosprawny np. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji czy zaliczające się do I lub II grupy inwalidów. Korespondencyjnie głosować można jednak tylko w Polsce.

Taką chęć powinno zgłosić się wcześniej komisarzowi wyborczemu. Jest na to czas do 13. dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenia takiego dokonać można ustnie, pisemnie czy elektronicznie. Musi ono zawierać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczeniu o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, stosowne oznaczenie wyborów i adres, na który pakiet wyborczy ma zostać wysłany. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku zgłoszenia ustnego, orzeczenie trzeba przekazać urzędowi gminy. Ponadto wyborca może zażądać przesłania mu poza pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania, która sporządzona została w alfabecie Braille’a. Najpóźniej na tydzień przed wyborami, wyborca otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy. Jest on wręczany do rąk własnych po wcześniejszym okazaniu stosownego dokumentu tożsamości.

W skład omawianego pakietu wyborczego wchodzą koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na tę kartę, oświadczenie o oddaniu głosu osobiście i tajnie, instrukcja głosowania i w razie potrzeby wspomniana już nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a, jeśli wyborca zgłosił chęć jej przesłania. Wyborca na karcie do głosowania oddaje swój głos, tak jak zostało to napisane w instrukcji dołączonej do całego pakietu wyborczego. Po oddaniu głosu, karta powinna znaleźć się w kopercie opatrzonej napisem „Koperta na kartę do głosowania”. Następnie kopertę należy dokładnie zakleić. W przeciwnym wypadku głos zostanie uznany za nieważny i komisja nie weźmie go pod uwagę podczas zliczania głosów.

Kolejno zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, powinno się włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej już do obwodowej komisji wyborczej właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania wyborczy. Później trzeba jeszcze wypełnić dołączone do pakietu oświadczenie o oddaniu głosu osobiście i tajnie. Również i takie oświadczenie trafić powinno do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Koperta bez takiego oświadczenia lub niepodpisanie oświadczenia sprawia, że głos jest nieważny, a karta do głosowania nie będzie brana pod uwagę podczas zliczania głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *