Bezpłatna wycieczka do Parku Rozrywki w Zatorze

Wycieczka w dniu 4 września 2020 r. do Parku Rozrywki w Zatorze dzieci z niepełnosprawnościami,  uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Nowego Sącza wraz z opiekunami. Udział w wycieczce jest całkowicie bezpłatny. Zbiórka pod Halą Sportową MOSiR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34 o godzinie 7.45.
Ilość miejsc ograniczona.

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WYCIECZCE DO ZATORU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZKI DO ZATORU
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZKI DO ZATORU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, w środę (2.o9.2020 r.)w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w czwartek (3.09.2020 r.) w godzinach 9.00 – 12.00. Szczegółowe informacje udzielane będą telefonicznie: 18 444 24 22

Zatorland Dzień Uśmiechu Wycieczka z Nowego Sącza

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WYCIECZCE DO ZATORU

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w wycieczce integracyjnej dla osób niepełnosprawnych do Zatoru realizowanej przez Miasto Nowy Sącz.
2. Organizatorem wycieczki jest Miasto Nowy Sącz, zwane w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
3. Przejazd finansowany jest ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza, pobyt w Zatorlandzie finansowany jest przez „Zatorland Edukacja poprzez Zabawę”
4. Uczestnikami wycieczki są niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym.
5. W ramach wycieczki przewidziane są: wyjazd z Nowego Sącza i powrót, pobyt w Zatorlandzie w godzinach 10.00 –18.00 wraz z wszystkimi atrakcjami przygotowanymi przez „Zatorland Edukacja poprzez zabawę” w ramach akcji „Dzień Uśmiechu w Zatorlandzie”, posiłek, animacje, nagrody, ubezpieczenie. Udział w wycieczce jest całkowicie bezpłatny. Wyjazd z pod Hali Sportowej MOSiR w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 34 w dniu 4 września (piątek) 2020 r. o godzinie 8.00. Zbiórka o godzinie 7.45
6. Cel wycieczki: Promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla niepełnosprawnych, szerzenie dobrych nawyków turystycznych.

§ 2

Warunki uczestnictwa w wycieczce
1. W wycieczce mogą uczestniczyć niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 4 dla których rodzice wypełnią obowiązki rekrutacyjne, o których mowa w§ 3 ust. 2.
2.Wszyscy uczestnicy wycieczki w tym opiekunowie osób niepełnosprawnych zobowiązani są do stosowania się do przepisów sanitarnych związanych z obecnie panującą epidemią. Organizator nie zapewnia maseczek i rękawic ochronnych

§ 3

Zasady rekrutacji
1.Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 2 września 2020 roku od godziny 9.30 do dnia 3 września 2020 roku do godziny 12.00
Obowiązki rekrutacyjne rodziców:
1.Złożenie w terminie określonym w ust. 1, przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do Centrum Informacji Turystycznej ul. Szwedzka 2,33-300 Nowy Sącz następujących dokumentów rekrutacyjnych:
a) deklaracji uczestnictwa w wycieczce do Zatoru(zał. nr.1)
b) oświadczenia uczestnika wycieczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2),
c) oświadczenia uczestnika wycieczki o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3)

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych
1.Warunkiem udziału Uczestnika/Uczestniczki w wycieczce jest wyrażenie zgodyna przetwarzanie jego/jej danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.)do celów związanych z realizacją wycieczki.
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w wycieczce.

§ 5

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl oraz na www.ziemiasadecka.info

Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w wycieczce
2. Oświadczenie uczestnika wycieczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenie uczestnika wycieczki o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *